Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Funkcjonalny wg KPZK (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030) to układ osadniczy ciągły przestrzennie i złożony z odrębnych administracyjnie jednostek; obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Istotną rolę odgrywa tu siła wewnętrznych powiązań między miastem rdzeniowym a jego obszarem funkcjonalnym, wyrażająca się przede wszystkim w: intensywności zagospodarowania, wielkości przepływu towarów i usług o zróżnicowanym charakterze, wzajemnym powiązaniu rynku pracy.
Na mocy art. 2, ust. 6a ustawy o PIZP obszar funkcjonalny to „obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju”.
W skali kraju Miejskie Obszary Funkcjonalne zostały wyznaczony za pomocą 3 grup wskaźników, które wyznaczyły kryteria delimitacji:

  1. Wskaźnik funkcjonalny – oparty o funkcjonalne powiązania rdzenia MOF z ośrodkami przylegającymi;
  2. Wskaźnik społeczno-gospodarczy – mierzy społeczno-gospodarczy aspekt urbanizacji;
  3. Wskaźnik morfologiczny – mierzy gęstość zaludnienia oraz liczbę nowych mieszkań oddanych do użytku.

 Miejskie Obszary Funkcjonalne – podejście krajowe

Źródło: Strategia ZIT MOF

Partnerów łączy silna relacja przestrzenna, gminy ościenny zalicza się do stref podmiejskiej miasta Gorzów Wlkp., obecnie można zaobserwować suburbanizację czyli wyludnianiu się centrum miasta i rozwoju stref peryferyjnych i podmiejskich. Znaczny wpływ na powiązanie MOF ma dojazd do pracy i szkół (wspólne drogi wojewódzkie i powiatowe), połączenia komunikacyjne, dostępność usług publicznych, administracyjnych oraz specjalistycznych usług medycznych.