Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Cele rozwojowe

Projekt realizowany jest w oparciu o Porozumienie z dnia 22 maja 2015 roku, dotyczące wspólnej realizacji ZIT MOF GW w partnerstwie z następującymi jednostkami samorządu terytorialnym:
1. Miasto Gorzów Wlkp. – Lider,
2. Gmina Bogdaniec – Partner,
3. Gmina Santok – Partner,
4. Gmina Kłodawa – Partner,
5. Gmina Santok – Partner.
Celem rozwojowym Strategii ZIT MOF GW jest wspólne podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, jakości edukacji (wpisane w RPO Lubuskie 2020 jako podziałanie 8.1.2) i zewnętrznej dostępności MOF GW oraz gospodarka niskoemisyjna i funkcjonalna przestrzeń zwiększająca korzyści gospodarczo-społeczne.
Celami priorytetowymi są:
•    wysoki potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstw w MOF GW,
•    wysoka jakość edukacji,
•    poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej MOF GW,
•    przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną,
•    rozwój dziedzictwa kulturowego,
•    rozwój obszarów zmarginalizowanych.
Powyższe cele będą realizowane w sposób zrównoważony zarówno w ujęciu społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym. Ważnym aspektem są przedsięwzięcia zmierzające do wzmocnienia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw jak również rozwój infrastruktury wspierającej kapitał ludzki, istotny wpływ na rozwój ma poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie obszaru MOF GW. Współpraca pomiędzy Partnerami polega na wspólnym realizowaniu wyznaczonych projektów o znaczeniu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym z rozmaitych dziedzin tematycznych.